ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

  • นิสิต นักศึกษา 500 บาท
  • คณาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป 1,000 บาท

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  • ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
  • ยกเว้นค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเฉพาะเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และนิสิต นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนได้เลย และชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันจัดประชุม
โดยจะมีการประกาศรายละเอียดวิธีการชำระเงินอีกครั้ง