กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ร่างยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

วันพุธ ที่  11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เราจะจารึกชื่อของท่านไว้...ว่า...ท่านคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทิศทางไม้เศรษฐกิจของ ...ประเทศไทยคณะทำงานการปฏิรูปไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
www.conference.forest.ku.ac.th/FGT40

โทรศัพท์: 02 5614246 ต่อ 129, 086 7081277 โทรสาร: 02 - 579 1977 อีเมล: ffornrt@ku.ac.th