กำหนดการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ประเด็น
การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจครบวงจร

วันจันทร์ ที่  15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

G1 : กลุ่มพื้นที่เป้าหมายและข้อมูลป่าไม้
G2 : กลุ่มข้อเสนอการแก้ไขกฏหมายและการปฏิบัติ
G3 : กลุ่มตลาดและกลยุทธ์ด้านการตลาด

 

เราจะจารึกชื่อของท่านไว้...ว่า...ท่านคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทิศทางไม้เศรษฐกิจของ ...ประเทศไทยคณะทำงานการปฏิรูปไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
www.conference.forest.ku.ac.th/FGT40

โทรศัพท์ : 02 - 561 4761 โทรสาร : 02 - 579 1977