กำหนดการประชุม
การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

วันศุกร์ ที่  25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

G1 : ด้านกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และโครงสร้างองค์กร
ขับเคลื่อนการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร
G2 : ด้านการตลาด กลไกทางการเงิน มาตรการภาษีและอื่นๆ
G3 : ด้านการรับรองป่าไม้และมาตรการสนับสนุน
G4 : ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการระบบฐานข้อมูล

 

เราจะจารึกชื่อของท่านไว้...ว่า...ท่านคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทิศทางไม้เศรษฐกิจของ ...ประเทศไทยคณะทำงานการปฏิรูปไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
www.conference.forest.ku.ac.th/FGT40

โทรศัพท์: 02 5614246 ต่อ 129, 086 7081277 โทรสาร: 02 - 579 1977 อีเมล: ffornrt@ku.ac.th