การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560

รับสมัครผลงานผ่านเว็บไซต์: 8 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560

วัน เวลาในการจัดกิจกรรม : 5 - 7 กันยายน 2560

สถานที่จัดการประชุม: ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


หน่วยงานที่จัด:
   กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช (เจ้าภาพหลัก)
   กรมป่าไม้
   คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รูปแบบการจัดงาน: การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายเเละโปสเตอร์ การเสวนา การประกวด
ผลงาน กิจกรรมของวนกรรุ่นใหม่ฯ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ: การนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านป่าไม้ ประจำปี 2560 จะครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวนศาสตร์ ตั้งเเต่ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงเเละทางอ้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยทำใหการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยพัฒนาเเละเป็นสากลขึ้น โดยหัวข้อในการส่งผลงานมีดังนี้

   1) การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ลุ่มน้ำ อุทยาน และพื้นที่คุ้มครอง
   2) นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
   3) วนวัฒนวิทยาเพื่อการพัฒนาป่าไม้
   4) เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ เเละการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
   5) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการป่าไม้และสังคม
   6) การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
   7) การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   8) วิศวกรรมป่าไม้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ผู้ประสานงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทรศัพท์ 02-561-0777ต่อ 1435
ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 085-8370779 email: fforksw@ku.ac.th


กำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
วันที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
 
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th