รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 2561
ลำดับ 
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงาน
Email
หมายเหตุ
1
สิทธิโชค กล่อมวิญญา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
boyurin@gmail.com
นำเสนอผลงาน
2
กอบศักดิ์ วันธงไชย
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
fforksw@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
3
ศักดาชัย ม่วงพูล
-
tatum_bmw@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
4
ชญานิศ กองสุข
-
Chayanit.kh@ku.th
นำเสนอผลงาน
5
นายวิรัช ใจวิศาล
viruchj@outlook.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
6
น.ส.พันธกานต์ มีผล
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
panthakan.m@ku.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
7
นฤมล ภานุนำภา
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
maleepanu@gmail.com
นำเสนอผลงาน
8
สมพร คำชมภู
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
forest.636383@gmail.com
นำเสนอผลงาน
9
นายนิกร พรหมคต
บริษัท จิตารมย์ แอสเสท จำกัด
jittaromson@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
10
สิรินทร์ ติยานนท์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
tsirin3945@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
11
ผศ.ดร. อรพรรณ ศังขจันทรานนท์
โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
faasops@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
12
น.ส.ธัญญวรรณ ทรัพย์อุปถัมถ์
thanyawan208@gmail.com
นำเสนอผลงาน
13
นรินทร์ เทศสร
ฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
narin67@gmail.com
นำเสนอผลงาน
14
ดร.พงษ์ศักด์ เฮงนิรันดร์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
fforpsh@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
15
ถวิกา คำใบ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
thavikakb@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
16
วิชาญ เอียดทอง
ตึกวนศาสตร์หกสิบปี ชั้น 5 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
fforwce@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
17
น.ส.ทิพย์ลดา ทองตะเภา
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กทม
tiplada@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
18
นายจิรายุ พูลทวี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
j.phuntawi@gmail.com
นำเสนอผลงาน
19
นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ffornrm@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
20
สุชาติ แย้มปราสัย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
kunpan_ed@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
21
นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์
nopsit.v@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
22
อธิวรรธน์ บุญฤทธิ์
กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
southernserow69@gmail.com
นำเสนอผลงาน
23
ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
1381 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม
d_tuss@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
24
พรพิมล อมรโชติ
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
Phornphimona@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
25
บพิตร เกียรติวุฒินนท์
สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bopitk@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
26
น.ส.วัลลภา ตรัยวิกรานต์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100
wanlapa.tvk@gmail.com
นำเสนอผลงาน
27
นางสาวทาวิณี สารี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1(ตราด)
thawineesaree@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
28
น.ส.ภาณุมาศ ลาดปาละ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 61 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ
pladpala@gmail.com
นำเสนอผลงาน
29
น.ส.สุริยาภรณ์ เชยชม
Black_red_701@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
30
เจษฎา วงค์พรหม
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
fforjdw@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
31
ธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
tamaguide@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
32
วีรชัย ตันพิพัฒน์
หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไฟป่าภูมิภาคอาเซียนตอนบน ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
veerachai.tanpipat@gmail.com
นำเสนอผลงาน
33
ผศ.เจษฎา เตชมหาศรานนท์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
jessada.t@ku.th
นำเสนอผลงาน
34
น.ส.เบ็ญจมาพร ตะวงษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
benjamataw@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
35
นายนเคนทร์ กวีธนาธรรม
-
bright_2536@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
36
นายนายอนุสรณ์ กุลวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
aon_yaso19@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
37
นายอภิชาญ ทองกระจ่าง
apichan.ks@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
38
ฟิรดาว มะเกะ
-
Dolala1133@gmail.com
นำเสนอผลงาน
39
พนิดา รุ่งรัตนกุล
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
panidha@gmail.com
นำเสนอผลงาน
40
ปัทมา แสงวิศิษฏ์ภิรมย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
pattama.sa@ku.th
นำเสนอผลงาน
41
ไสว คณาเสน
โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ กรมป่าไม้,
forestku56@gmail.com
นำเสนอผลงาน
42
น.ส.อรวรรณ คำรักษ์
-
AunnyBabythaidam@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
43
นายนายสุรเดช โชติวุฑฒากร
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
suradat_ffor@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
44
นายปิยะพล แก่นคง
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
peteviest@gmail.com
นำเสนอผลงาน
45
น.ส.ละอองดาว เถาว์พิมาย
thaopimai68@gmail.com
นำเสนอผลงาน
46
เกษศิริ ศิริกุล
oz.kastsiri@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
47
นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
p.ampai44@gmail.com
นำเสนอผลงาน
48
วรัทยา พรมชู
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
waratthaya66@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
49
นายพศิน มาประสพ
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
tumf66@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
50
น.ส.วารุณี นิลนาค
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
kingkongaum007@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
51
ดรุณี เจียมจำรัสศิลป
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
darunee_ji@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
52
น.ส.สญามล นิลแก้ว
-
sayamon0606@gmail.com
นำเสนอผลงาน
53
น.ส.วิภาวี วันเพ็ญ
-
comanche.117@gmail.com
นำเสนอผลงาน
54
น.ส.ญาดา หิรัญเทศ
สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
yada_hirun@outlook.co.th
นำเสนอผลงาน
55
รศ.รองลาภ สุขมาสรวง
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
mronglarp@gmail.com
นำเสนอผลงาน
56
พรพิมล หมั่นจิตร
-
nanmanchit0896@gmail.com
นำเสนอผลงาน
57
ปวัตน์ อินทะวงค์
inttiatorbio@gmail.com
นำเสนอผลงาน
58
สุภานี กลมเกลี้ยง
-
monaz.mint@gmail.com
นำเสนอผลงาน
59
ผกามาศ น้องดี
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 649/1-4 ถนน ศรีเกิด ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
phakamat.nongdee@gmail.com
นำเสนอผลงาน
60
อังคณา ทองคำ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
b5710302724@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
61
น.ส.ณิชมน ปลอดชุ่ม
marchmissn@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
62
สาวิตรี มังคลาด
sawitree5.10.5@gmail.com
นำเสนอผลงาน
63
จิรพัฒน์ จรูญอุดมสมบัติ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
jirapat.gg@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
64
สุธาทิพย์ อำนวยสิน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
s.umnouysin@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
65
น.ส.วรรณวลี คงจรัส
wanwaleekongjarat@gmail.com
นำเสนอผลงาน
66
นายประสิทธิ์ วงษ์พรม
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย 12/1 ม.2 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
wongprom1418@gmail.com
นำเสนอผลงาน
67
ศศิธร พ่วงปาน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
sasitorn.p@chula.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
68
ดาริกา ผิวฝ้าย
dphewfai@gmail.com
นำเสนอผลงาน
69
ฤทธิไกร สายคำมูล
ritthikai.s@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
70
ทรงกลด จารุสมบัติ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศษสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
fforsoj@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
71
ศิรประภา เปรมเจริญ
คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
faassrp@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
72
น.ส.กนกวรรณ อุไรรักษ์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10900
K_Urairak@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
73
พฤทธิ์ ราชรักษ์
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กทม
fforprr@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
74
นางประนอม ชุมเรียง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ (6)สตูล
meldec05@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
75
นายสุรินทร์ แข่งขัน
ฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
s.kangkun@gmail.com
นำเสนอผลงาน
76
น.ส.ศศิวิมล รินน้ำอ่าง
58/1 ม.9 ต.ป่าคาย
eye_zerzawimol@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
77
สาทินี ซื่อตรง
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
satinee.sue@biotec.or.th
นำเสนอผลงาน
78
น.ส.สิตา ปรีดานนท์
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, BIOTEC, ถ.พหลโยธิน, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
sita.pre@biotec.or.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
79
วรัญญู ราษฎร์เจริญ
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม. 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี 84000
waranyurat@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
80
อภิวดี รสิตานนท์
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม. 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี
kajune_543@hotmail.co.th
นำเสนอผลงาน
81
สุรพงษ์ โสมขันเงิน
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
suramain@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
82
น.ส.รัชนีกร รอดมณี
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม. 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี
chompoo170138@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
83
วรพรรณ หิมพานต์
ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
woraphun0901@gmail.com
นำเสนอผลงาน
84
ต่อลาภ คำโย
17 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่
torlarp66@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
85
น.ส.บงกชรัตน์ ภัทรมนัส
mattawan24165@gmail.com
นำเสนอผลงาน
86
นายวรไกร วิชานุชิต
Dj_aun_za@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
87
นาวิน พรหมสิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
potm_5@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
88
นายอนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
anupong.kla@biotec.or.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
89
กนกวรรณ เขียวจันทร์
-
Kanokwan.Kheawjun@gmail.com
นำเสนอผลงาน
90
น.ส.นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนบุญยินดี ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือ จังหวัดสมุทรสงคราม
ffisncp@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
91
ชนิษฐา จันทโชติ
สถานีวนวัฒนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Chanittha5460@gmail.com
นำเสนอผลงาน
92
นางพนิดา อุนะกุล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
panidau@biotec.or.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
93
แก้วนภา กิตติบรรพชา
โครงการอนุุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานีวนวัฒนวิจัยแม่หวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
kaew.0547@gmail.com
นำเสนอผลงาน
94
น.ส.กุลรัศมิ์ วิสูตรธนาวิทย์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
oplesd53@gmail.com
นำเสนอผลงาน
95
น.ส.ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
chadtip.r@chula.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
96
นายประโยชน์ ก้านจันทร์
กรมป่าไม้
prayote25@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
97
น.ส.อรพิน พระเจริญ
ไบโอเทค
oraphin-88@outlook.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
98
นายทรงพล ชัยมงคล
-
songpon.runner@gmail.com
นำเสนอผลงาน
99
อานนท์ ยอดญาติไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
arnon.66@hotmail.co.th
นำเสนอผลงาน
100
นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
nan16425@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
101
นายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
phanom@g.swu.ac.th
นำเสนอผลงาน
102
นายนฤเบศ กะทิศาสตร์
exdoorsiom@gmail.com
นำเสนอผลงาน
103
น.ส.อารยา อุ้ยกิ้ม
Araya100938@gmail.com
นำเสนอผลงาน
104
นางสัจจาพร หงษ์ทอง
ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ัyai871@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
105
นราธิป สิทธิ
s.narathip209@gmail.com
นำเสนอผลงาน
106
นายปิย​รัตน์​ มุก​กาสา​
สถานีวิจัย​ต้นน้ำ​คีรี​วง​ ต.กำโลน​ อ.ลานสกา​ จ.นคร​ศรี​ธรรมราช​
piyarat60@hotmail.com​
เข้าร่วมอย่างเดียว
107
นายตรีชาย อนุวงส์เจริญ
บริษัท แลนด์ อินโฟ คอนเน็กต์ จำกัด 162/5 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
treechai.a@gmail.com
นำเสนอผลงาน
108
กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สาขาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
basmem@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
109
กรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์
kunch.m@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
110
ฑีฆา โยธาภักดี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
teekasom@gmail.com
นำเสนอผลงาน
111
พรสุดา กุหลาบเทียม
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ef_pl@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
112
แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่
lamthainii@gmail.com
นำเสนอผลงาน
113
บารมี สกลรักษ์
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
sakolrak.b@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
114
ณปภัช มูสิกะเจียม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
punapaphat@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
115
จรัล ด้วงแป้น
อุทยานแห่งชาติเขานัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Jaral_ku@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
116
นายGuku Hitsuma
JIRCAS, c/o กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
hitsuma@affrc.go.jp
เข้าร่วมอย่างเดียว
117
กิตยาภรณ์ ใจอารีย์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราบชุรี)
jym_kit@live.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
118
น.ส.ชนนิกานต์ จงวิไลเกษม
pingping12276@gmail.com
นำเสนอผลงาน
119
วินันท์ดา หิมะมาน
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
winandah@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
120
น.ส.อุดมจิต ขจีจิตร
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
413ีudo@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
121
น.ส.กมลพร ชัยวิศิษฐ์
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
k.chaiwisit@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
122
คนึงนาฎย์ ณรงค์รัตน์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
kanungnat@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
123
อลงกต แก้วรุ่งโรจน์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
oho_oil_za@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
124
น.ส.น้ำฤทัย วันสา
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
baipai_saitarn@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
125
นายมานพ แก้วฟู
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
kaewfu2522@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
126
จรัส ช่วยนะ
charatc@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
127
ศรีศักดิ์ พุ่มพวง
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
sri_sakpum59@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
128
น.ส.Patitta Sriwichian
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
Patitta.7659@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
129
อโณทัย ไพยารมณ์
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว "สวนสนบ่อแก้ว" ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
anothai4466@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
www.conference.forest.ku.ac.th