รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 2560
ลำดับ 
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงาน
Email
หมายเหตุ
1
สุเทพ จันทร์เขียว
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
sutep28@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
2
ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kcr276@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
3
นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
amornpong.h@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
4
ณัฐนนท์ ไชยศักดิ์
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
SchwarzKiserz@outlook.com
นำเสนอผลงาน
5
น.ส.จิราภรณ์ เกิดรัตนชีวิน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
jiraporn253777@gmail.com
นำเสนอผลงาน
6
ขวัญเนตร ทองศรี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kwannatetongsri@gmail.com
นำเสนอผลงาน
7
นฤมล แก้วจำปา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ffornmk@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
8
นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ffornrm@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
9
นายสามารถ ทองมาเอง
116 หมู่ 5 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
Samartrv19@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
10
สิทธิโชค กล่อมวิญญา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
boyurin@gmail.com
นำเสนอผลงาน
11
ต่อลาภ คำโย
17 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่
torlarp66@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
12
ลิขิต ไหวพรม
อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ. แม่ฮ่องสอน
likhit73@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
13
พนิดา รุ่งรัตนกุล
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
panidha@gmail.com
นำเสนอผลงาน
14
นายเฉลิมชัย ทวีทรัพย์
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
benzchalermchai79@gmail.com
นำเสนอผลงาน
15
สิรินทร์ ติยานนท์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
tsirin3945@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
16
นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์
nopsit.v@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
17
รติรัตน์ ชั่งจันทร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
mookmookstitch@gmail.com
นำเสนอผลงาน
18
วินันท์ดา หิมะมาน
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
winandah@gmail.com
นำเสนอผลงาน
19
นางกฤษณา พงษ์พานิช
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
kpongpanich@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
20
กิตติมา ด้วงแค
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
kittimad55@gmail.com
นำเสนอผลงาน
21
นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
p.ampai44@gmail.com
นำเสนอผลงาน
22
นายบารมี สกลรักษ์
สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
sakolrak.b@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
23
น.ส.ปานรดา แจ้งสันเทียะ
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
krongjai70@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
24
รศ.รองลาภ สุขมาสรวง
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
mronglarp@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
25
นายพรเทพ เหมือนพงษ์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
fforptm@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
26
นายชัยยงค์ บัวบาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
nprckorat@gmail.com
นำเสนอผลงาน
27
อุเทน ภุมรินทร์
Nature Play and Learn Club
wildlifer7273@gmail.com
นำเสนอผลงาน
28
น.ส.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
teampjr@gmail.com
นำเสนอผลงาน
29
น.ส.ศุภัชฎา หาญชนะ
50 ภาควิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร 10900
supatchada.h@ku.th
นำเสนอผลงาน
30
Ratana Mormanee
กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ratanamormanee@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
31
วรพรรณ หิมพานต์
ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
woraphun0901@gmail.com
นำเสนอผลงาน
32
นายrapheephat srikraiphak
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
tgmproject2010@gmail.com
นำเสนอผลงาน
33
ปิยะวรรณ ศรีแดงรักษา
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถนนค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
kerdyu25@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
34
ภรทิพย์ สุนทรสวัสดิ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
kad_48@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
35
นายแหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่
lamthainii@gmail.com
นำเสนอผลงาน
36
สคาร ทีจันทึก
นำเสนอผลงาน
37
ธิดารัตน์ คำล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
tidarat.k@pkru.ac.th
นำเสนอผลงาน
38
ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ
กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
prite-70@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
39
ฑีฆา โยธาภักดี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
teeka_y@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
40
สุภัทตรา นุชนารถ
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
NOKRID@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
41
นายวิทยา เอกวิรุฬห์พร
มหาวิทยาลัยมหิดล
wittaya_i@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
42
สุชาย ด้วงชนะ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
chaikungza999@gmail.com
นำเสนอผลงาน
43
น.ส.ศรินยา รักกสิวิทย์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
art_human@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
44
นรินทร์ เทศสร
สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
narin67@gmail.com
นำเสนอผลงาน
45
รัชนี โพธิแท่น
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
rachanee53@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
46
นายกฤษดา พงษ์การัณยภาส
สาขาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
basmem@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
47
นายพงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5(นครศรีธรรมราช) ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
pongtorn_b@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
48
ธนาพร ตระกูลดิษฐ์
mint_friend@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
49
มานะ ศรีวิชัย
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร กรมป่าไม้
mana_manutd@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
50
นายมหศักดิ์สกล สมโสภาพ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
name_66_60@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
51
ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
wathinee.s@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
52
พรสุดา กุหลาบเทียม
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ef_pl@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
53
นายวีรศักดิ์ ศรีนวล
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
audit2553@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
54
สุทัศน์ เล้าสกุล
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง 150/2 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
suthat_47@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
55
ดุริยะ สถาพร
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
pomm_dry@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
56
ฐานวดี ศักดาศรี
กำลังศึกษาปริญญาโท คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
RainbowD_Dstorm@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
57
จารุชาติ ปราชญ์นคร
สถานีวิจัยต้นน้ำตาปี ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
jaruchatp@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
58
น.ส.ทิพากร ภูสาคร
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tipakhon.ph@gmail.com
นำเสนอผลงาน
59
ดารารัตน์ โพธิ์รักษา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
dararat@trf.or.th
นำเสนอผลงาน
60
นางกัญพัชร์ โก่งเกษร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
sexy-puy@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
61
สุวรรณา อ่ำเผือก
Royal Forest Department
suwanna502@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
62
นายวรวิทย์ พลทัสสะ
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
kengdede@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
63
น.ส.ณปภัช มูสิกะเจียม
สำนบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
punapaphat@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
64
นายจรัล ด้วงแป้น
อุทยานแห่งชาติเขานัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Jaral_ku@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
65
อนัญญา สุมน
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
milkananya@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
66
ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
chakrit.n@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
67
นภาลัย เสมอใจ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
nsamerjai@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
68
ขวัญชัย เจริญกรุง
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
khwanchai@msn.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
69
น.ส.สุพินโญ จงคูณกลาง
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
annyviza3090@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
70
นายอานุภาพ แย้มดี
สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ 71 ถ.พระราม 5 ดุสิต กทม.
panzpo@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
71
นายปิยรัตน์ มุกกาสา
สถานีวิจัยต้นน้ำคีรีวง หมู่ที่ 8 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
piyarat60@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
72
นางสาวสุวรรณี มะลิวงศ์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
maliwowo@gmail.com
นำเสนอผลงาน
73
นายธามธารา ธารธาราธร
timer.stamford@gmail.com
นำเสนอผลงาน
74
นิติ กันตนามัลลกุล
671/8 ถนนพระราม4 รองเมือง ปทุมวัน กทม
ntk522@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
75
น.ส.บุญมา ดีแสง
ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
bmuay@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
76
นางพิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พลหโยธิน จตุจักร กทม. 10900
pinthi@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
77
สุดารัตน์ แก้วกับทอง
อุทยานแห่งชาติเขานัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
annkkt04@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
78
อุเทน จันละบุตร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
utain020@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
79
นางปัทมา ทิพรส
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
mooktip@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
80
น.ส.เบญจวรรณ นาหก
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
nahok.b@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
81
น.ส.ศศิธร
ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
s6304@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
82
นางชลดา อ่อนอาษา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
chontem44@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
83
นางอัญชลี นครไชย
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
anchalee_for61@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
84
นางโสภา ศิริไพพรรณ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
s.siri007@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
85
นายสำเริง ปานอุทัย
ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
newsam@3bbmail.com
นำเสนอผลงาน
86
น.ส.กิตติวดี รุ่งอดุลพิศาล
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
kittiwadee@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
87
นายอิสราพงษ์ วรผาบ
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
itsarapong_voraphab@dnp.mail.go.th
นำเสนอผลงาน
88
ปฐมพงษ์ วงษ์อำภา
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
aon.pathompong@gmail.com
นำเสนอผลงาน
89
นายเอก สิทธิพันธุ์
ธุรกิจพืฃสมุนไพร
ekk9enterprises@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
90
น.ส.โสภากรณ์ หุตะนานันทะ
sopagornh@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
91
นพมาศ ศรีมุกดา
noppamas sri 22@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
92
น.ส.นพมาศ ศรีมุกดา
r-noma@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
93
น.ส.สุปราณี คงแรม
-
supranee398@gmail.com
นำเสนอผลงาน
94
น.ส.ขนิษฐา ลิป่วน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16
Juanita.mvl@gmail.com
นำเสนอผลงาน
95
น.ส.ขนิษฐา ลิป่วน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16
khanittha.mvl@gmail.com
นำเสนอผลงาน
96
นายนุกูลกิจ คำรบธนสาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
nukulkit.k@bu.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
97
นายพงศ์สวัสดิ์ นิพิฐปัญญา
สถานีวิจัยต้นน้ำป่าสัก ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
akasit_yoe@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
98
นางกำไร ประมาณ
กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
ktababuia@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
99
เรวัตร โพธิ์พันธ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ) 54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ray51watt@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
100
น.ส.จุฑารัตน์
Sunshine.jsf@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
101
น.ส.เบญจวรรณ คำรศ
kimpossible_ok@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
102
น.ส.Benyapa Somproh
กรมป่าไม้
j.jik119@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
103
นายชวณัฐ เจริญชัยวัฒนโชติ
Chavanut.j@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
104
ปรารพ แปลงงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
praropforestry@gmail.com
นำเสนอผลงาน
105
นายวิชัย ตันประวัติ
เกษตรกร
tanprawat@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
106
น.ส.ดารารัตน์ สงลา
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ananas_dararut@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
107
น.ส.วัชราภรณ์ พลศรี
กรมป่าไม้ 61 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
watcharapornponsri@gmail.com
นำเสนอผลงาน
108
น.ส.ประภาพร แสงกาญจนวนิช
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
prapaporn.sa@psu.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
109
นรินทร์ จรูญรัตนพักตร์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 พหลโยธิน ขว.ลาดยาว ข.จตุจักร กทม.
narinjak@gmail.com
นำเสนอผลงาน
110
นรเศรษฐ์ เขียวศรี
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
mahingsa31@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
111
อรกานต์ เกษรบัว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
yuy_yuy04@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
112
วลัยพร สถิตวิบูรณ์
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
satitviboon@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
113
อุษารัตน์ เทียนไชย
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร
usarat65@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
114
ธรรมนูญ เต็มไชย
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 493/29 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
dhamma57@gmail.com
นำเสนอผลงาน
115
คมเชษฐา จรุงพันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก หมู่ 9 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
khomchedtha@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
116
Suchitra Changtragoon
Expert Office, Forest and Plant Conservation Research Office Department of National Parks, Wild life and Plant Conservation 61 Phaholyothin, Chatuchak , Bangkok, 1900 Thailand
suchitra.changtragoon@gmail.com
นำเสนอผลงาน
117
กฤษดา คำเขียว
plannet.n@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
118
สมพร คำชมภู
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
forest.636383@gmail.com
นำเสนอผลงาน
119
ธันยพร บังใบ
thanyaporn.b72@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
120
พรรษชล หนูเทพ
สำนักอนุรักษ์ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
patsachonnhutep@gmail.com
นำเสนอผลงาน
121
กฤษณา ชายกวด
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.
kchaikuad@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
122
วิโรจน์ สว่างศรีสุทธิกุล
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
wirojm2533@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
123
น.ส.สุดารัตน์ อ้นแก้ว
ling_jeak72@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
124
น.ส.สุพัชภรณ์ ล้อเรืองสิน
ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
supatchporn@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
125
ศรีศักดิ์ พุ่มพวง
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
sri_sakpum59@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
126
ณภัทรชนน สีนวนดำ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
my_life_y555@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
127
สุพรรณิการ์ กุศลชู
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
i_peace@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
128
นายแสงนำ ผจงวิริยาทร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ
sangnum_p@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
129
บพิตร เกียรติวุฒินนท์
bopitk@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
130
อโณทัย ไพยารมณ์
สถานีวนวัฒนวิจัยลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
anothai4466@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
131
นายชัยณรงค์ เรืองทอง
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร
chai_forestry28@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
132
น.ส.อภิวดี รสิตานนท์
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี
kajune_543@hotmail.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
133
นายสุรพงษ์ โสมขันเงิน
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
suramain@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
134
นายกันย์ จำนงค์ภักดี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ. เชียงใหม่
tulacom55@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
135
น.ส.กมลเนตร จันทร์แก้ว
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
o_sis_ja_@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
136
น.ส.สมิตา ตันสกุล
samita.t@ku.th
นำเสนอผลงาน
137
แก้วภวิกา รัตนจันทร์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
chnantiya@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
138
นงพงา ปาเฉย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
99chey@gmail.com
นำเสนอผลงาน
139
นายพรธวัช เฉลิมวงศ์
27/4 ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
chalermwong_p58@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
140
น.ส.นิตยา เมี้ยนมิตร
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ffornym@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
141
เบญจวรรณ รักอักษร
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
benjawan.ra@ku.th
นำเสนอผลงาน
142
ชิงชัย วิริยะบัญชา
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
chingchai.v@gmail.com
นำเสนอผลงาน
143
น.ส.รัตติกาล ปานเจริญ
izeicce@gmail.com
นำเสนอผลงาน
144
ธีรศักดิ์ ศิริพันธ์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
teerasaksiripan31@gmail.com
นำเสนอผลงาน
145
ณิชานันท์ เชื้อโคกสูง
กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
kt_ploy@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
146
นิติญา สังขนันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
nitiya.skn@gmail.com
นำเสนอผลงาน
147
น.ส.วานิช สาวาโย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 14000
recycle99@gmail.com
นำเสนอผลงาน
148
สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
suwantang@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
149
น.ส.กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
somyingphuluang@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
150
กิตติยา สิงห์ทอง
singthong.k@gmail.com
นำเสนอผลงาน
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th