รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 2561
ลำดับ 
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงาน
Email
หมายเหตุ
1
สิทธิโชค กล่อมวิญญา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
boyurin@gmail.com
นำเสนอผลงาน
2
กอบศักดิ์ วันธงไชย
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
fforksw@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
3
ศักดาชัย ม่วงพูล
-
tatum_bmw@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
4
ชญานิศ กองสุข
-
Chayanit.kh@ku.th
นำเสนอผลงาน
5
นายวิรัช ใจวิศาล
viruchj@outlook.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
6
น.ส.พันธกานต์ มีผล
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
panthakan.m@ku.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
7
นฤมล ภานุนำภา
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
maleepanu@gmail.com
นำเสนอผลงาน
8
สมพร คำชมภู
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
forest.636383@gmail.com
นำเสนอผลงาน
9
นายนิกร พรหมคต
บริษัท จิตารมย์ แอสเสท จำกัด
jittaromson@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
10
สิรินทร์ ติยานนท์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
tsirin3945@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
11
ผศ.ดร. อรพรรณ ศังขจันทรานนท์
โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
faasops@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
12
ธัญญวรรณ ทรัพย์อุปถัมถ์
thanyawan208@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
13
นรินทร์ เทศสร
ฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
narin67@gmail.com
นำเสนอผลงาน
14
ดร.พงษ์ศักด์ เฮงนิรันดร์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
fforpsh@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
15
ถวิกา คำใบ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
thavikakb@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
16
วิชาญ เอียดทอง
ตึกวนศาสตร์หกสิบปี ชั้น 5 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
fforwce@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
17
น.ส.ทิพย์ลดา ทองตะเภา
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กทม
tiplada@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
18
นำเสนอผลงาน
19
นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ffornrm@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
20
สุชาติ แย้มปราสัย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
suchartypi@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
21
นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์
nopsit.v@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
22
อธิวรรธน์ บุญฤทธิ์
กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
southernserow69@gmail.com
นำเสนอผลงาน
23
ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
1381 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม
d_tuss@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
24
พรพิมล อมรโชติ
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
Phornphimona@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
25
บพิตร เกียรติวุฒินนท์
สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bopitk@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
26
น.ส.วัลลภา ตรัยวิกรานต์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100
wanlapa.tvk@gmail.com
นำเสนอผลงาน
27
นางสาวทาวิณี สารี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1(ตราด)
thawineesaree@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
28
น.ส.ภาณุมาศ ลาดปาละ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 61 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ
pladpala@gmail.com
นำเสนอผลงาน
29
น.ส.สุริยาภรณ์ เชยชม
Black_red_701@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
30
เจษฎา วงค์พรหม
สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
fforjdw@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
31
ธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
tamaguide@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
32
วีรชัย ตันพิพัฒน์
หน่วยวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไฟป่าภูมิภาคอาเซียนตอนบน ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
veerachai.tanpipat@gmail.com
นำเสนอผลงาน
33
ผศ.เจษฎา เตชมหาศรานนท์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
jessada.t@ku.th
นำเสนอผลงาน
34
น.ส.เบ็ญจมาพร ตะวงษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
benjamataw@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
35
นายนเคนทร์ กวีธนาธรรม
-
bright_2536@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
36
นายนายอนุสรณ์ กุลวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
aon_yaso19@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
37
นายอภิชาญ ทองกระจ่าง
apichan.ks@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
38
ฟิรดาว มะเกะ
-
Dolala1133@gmail.com
นำเสนอผลงาน
39
พนิดา รุ่งรัตนกุล
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
panidha@gmail.com
นำเสนอผลงาน
40
ปัทมา แสงวิศิษฏ์ภิรมย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
pattama.sa@ku.th
นำเสนอผลงาน
41
ไสว คณาเสน
โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ กรมป่าไม้,
forestku56@gmail.com
นำเสนอผลงาน
42
น.ส.อรวรรณ คำรักษ์
-
AunnyBabythaidam@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
43
นายนายสุรเดช โชติวุฑฒากร
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
suradat_ffor@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
44
นายปิยะพล แก่นคง
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
peteviest@gmail.com
นำเสนอผลงาน
45
น.ส.ละอองดาว เถาว์พิมาย
thaopimai68@gmail.com
นำเสนอผลงาน
46
เกษศิริ ศิริกุล
oz.kastsiri@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
47
นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
p.ampai44@gmail.com
นำเสนอผลงาน
48
วรัทยา พรมชู
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
waratthaya66@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
49
นายพศิน มาประสพ
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
tumf66@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
50
น.ส.วารุณี นิลนาค
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
kingkongaum007@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
51
ดรุณี เจียมจำรัสศิลป
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
darunee_ji@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
52
น.ส.สญามล นิลแก้ว
-
sayamon0606@gmail.com
นำเสนอผลงาน
53
น.ส.วิภาวี วันเพ็ญ
-
comanche.117@gmail.com
นำเสนอผลงาน
54
น.ส.ญาดา หิรัญเทศ
สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
yada_hirun@outlook.co.th
นำเสนอผลงาน
55
รศ.รองลาภ สุขมาสรวง
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
mronglarp@gmail.com
นำเสนอผลงาน
56
พรพิมล หมั่นจิตร
-
nanmanchit0896@gmail.com
นำเสนอผลงาน
57
ปวัตน์ อินทะวงค์
inttiatorbio@gmail.com
นำเสนอผลงาน
58
สุภานี กลมเกลี้ยง
-
monaz.mint@gmail.com
นำเสนอผลงาน
59
ผกามาศ น้องดี
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 649/1-4 ถนน ศรีเกิด ตำบล เวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
phakamat.nongdee@gmail.com
นำเสนอผลงาน
60
อังคณา ทองคำ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
b5710302724@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
61
น.ส.ณิชมน ปลอดชุ่ม
marchmissn@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
62
สาวิตรี มังคลาด
sawitree5.10.5@gmail.com
นำเสนอผลงาน
63
จิรพัฒน์ จรูญอุดมสมบัติ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
jirapat.gg@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
64
สุธาทิพย์ อำนวยสิน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
s.umnouysin@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
65
น.ส.วรรณวลี คงจรัส
wanwaleekongjarat@gmail.com
นำเสนอผลงาน
66
นายประสิทธิ์ วงษ์พรม
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย 12/1 ม.2 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
wongprom1418@gmail.com
นำเสนอผลงาน
67
ศศิธร พ่วงปาน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
sasitorn.p@chula.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
68
ดาริกา ผิวฝ้าย
dphewfai@gmail.com
นำเสนอผลงาน
69
ฤทธิไกร สายคำมูล
ritthikai.s@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
70
ทรงกลด จารุสมบัติ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศษสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
fforsoj@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
71
ศิรประภา เปรมเจริญ
คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
faassrp@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
72
น.ส.กนกวรรณ อุไรรักษ์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10900
K_Urairak@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
73
พฤทธิ์ ราชรักษ์
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กทม
fforprr@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
74
นางประนอม ชุมเรียง
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ (6)สตูล
meldec05@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
75
นายสุรินทร์ แข่งขัน
ฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
s.kangkun@gmail.com
นำเสนอผลงาน
76
น.ส.ศศิวิมล รินน้ำอ่าง
58/1 ม.9 ต.ป่าคาย
eye_zerzawimol@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
77
สาทินี ซื่อตรง
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
satinee.sue@biotec.or.th
นำเสนอผลงาน
78
น.ส.สิตา ปรีดานนท์
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, BIOTEC, ถ.พหลโยธิน, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
sita.pre@biotec.or.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
79
วรัญญู ราษฎร์เจริญ
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม. 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี 84000
waranyurat@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
80
อภิวดี รสิตานนท์
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม. 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี
kajune_543@hotmail.co.th
นำเสนอผลงาน
81
สุรพงษ์ โสมขันเงิน
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
suramain@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
82
น.ส.รัชนีกร รอดมณี
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ม. 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี
chompoo170138@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
83
วรพรรณ หิมพานต์
ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
woraphun0901@gmail.com
นำเสนอผลงาน
84
ต่อลาภ คำโย
17 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่
torlarp66@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
85
น.ส.บงกชรัตน์ ภัทรมนัส
mattawan24165@gmail.com
นำเสนอผลงาน
86
นายวรไกร วิชานุชิต
Dj_aun_za@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
87
นาวิน พรหมสิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
potm_5@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
88
นายอนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
anupong.kla@biotec.or.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
89
กนกวรรณ เขียวจันทร์
-
Kanokwan.Kheawjun@gmail.com
นำเสนอผลงาน
90
น.ส.นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนบุญยินดี ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือ จังหวัดสมุทรสงคราม
ffisncp@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
91
ชนิษฐา จันทโชติ
สถานีวนวัฒนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Chanittha5460@gmail.com
นำเสนอผลงาน
92
นางพนิดา อุนะกุล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
panidau@biotec.or.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
93
แก้วนภา กิตติบรรพชา
โครงการอนุุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานีวนวัฒนวิจัยแม่หวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
kaew.0547@gmail.com
นำเสนอผลงาน
94
น.ส.กุลรัศมิ์ วิสูตรธนาวิทย์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
oplesd53@gmail.com
นำเสนอผลงาน
95
น.ส.ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
chadtip.r@chula.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
96
นายประโยชน์ ก้านจันทร์
กรมป่าไม้
prayote25@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
97
น.ส.อรพิน พระเจริญ
ไบโอเทค
oraphin-88@outlook.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
98
นายทรงพล ชัยมงคล
-
songpon.runner@gmail.com
นำเสนอผลงาน
99
อานนท์ ยอดญาติไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
arnon.66@hotmail.co.th
นำเสนอผลงาน
100
นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
nan16425@yahoo.com
นำเสนอผลงาน
101
นายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
phanom@g.swu.ac.th
นำเสนอผลงาน
102
นายนฤเบศ กะทิศาสตร์
exdoorsiom@gmail.com
นำเสนอผลงาน
103
น.ส.อารยา อุ้ยกิ้ม
Araya100938@gmail.com
นำเสนอผลงาน
104
นางสัจจาพร หงษ์ทอง
ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ัyai871@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
105
นราธิป สิทธิ
s.narathip209@gmail.com
นำเสนอผลงาน
106
นายปิย​รัตน์​ มุก​กาสา​
สถานีวิจัย​ต้นน้ำ​คีรี​วง​ ต.กำโลน​ อ.ลานสกา​ จ.นคร​ศรี​ธรรมราช​
piyarat60@hotmail.com​
เข้าร่วมอย่างเดียว
107
นายตรีชาย อนุวงส์เจริญ
บริษัท แลนด์ อินโฟ คอนเน็กต์ จำกัด 162/5 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
treechai.a@gmail.com
นำเสนอผลงาน
108
กฤษดา พงษ์การัณยภาส
สาขาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
basmem@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
109
กรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์
kunch.m@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
110
ฑีฆา โยธาภักดี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
teekasom@gmail.com
นำเสนอผลงาน
111
พรสุดา กุหลาบเทียม
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ef_pl@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
112
แหลมไทย อาษานอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่
lamthainii@gmail.com
นำเสนอผลงาน
113
บารมี สกลรักษ์
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
sakolrak.b@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
114
ณปภัช มูสิกะเจียม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
punapaphat@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
115
จรัล ด้วงแป้น
อุทยานแห่งชาติเขานัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Jaral_ku@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
116
นายGuku Hitsuma
JIRCAS, c/o กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
hitsuma@affrc.go.jp
เข้าร่วมอย่างเดียว
117
กิตยาภรณ์ ใจอารีย์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราบชุรี)
jym_kit@live.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
118
ชนนิกานต์ จงวิไลเกษม
pingping12276@gmail.com
นำเสนอผลงาน
119
วินันท์ดา หิมะมาน
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
winandah@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
120
น.ส.อุดมจิต ขจีจิตร
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
413ีudo@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
121
น.ส.กมลพร ชัยวิศิษฐ์
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
k.chaiwisit@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
122
คนึงนาฎย์ ณรงค์รัตน์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
kanungnat@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
123
อลงกต แก้วรุ่งโรจน์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
oho_oil_za@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
124
น.ส.น้ำฤทัย วันสา
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
baipai_saitarn@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
125
นายมานพ แก้วฟู
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
kaewfu2522@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
126
จรัส ช่วยนะ
charatc@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
127
ศรีศักดิ์ พุ่มพวง
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
sri_sakpum59@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
128
น.ส.Patitta Sriwichian
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
Patitta.7659@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
129
อโณทัย ไพยารมณ์
สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว "สวนสนบ่อแก้ว" ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
anothai4466@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
130
วรพจน์ คำใบ
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
worapjkb@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
131
ผศ.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธฺ์
สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
kun@g.swu.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
132
นายอรรถพล วงค์วรรณ
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง กรมป่าไม้
cm.auttaphon@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
133
เกียรติศักดิ์ ติระ
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง
tofkiatisak@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
134
นายวรวิทย์ พลทัสสะ
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
kengdede@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
135
น.ส.รุ่งทิพย์ นีรชรานุสรณ์
347ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
rt.rugtip@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
136
นายทศพร ศรีโกตะเพ็ชร
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง ม.8 ต. บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
cco.6315@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
137
น.ส.กัลจาริณี ชำนาญกิจ
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร 10900
kanjarinee.c@ku.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
138
น.ส.เกศินี เชื่อมนอก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
bueyam_50@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
139
ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
sapit.d@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
140
นงพงา ปาเฉย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
99chey@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
141
แก้วภวิกา รัตนจันทร์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
chnantiya@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
142
อิสราพงษ์ วรผาบ
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
itsarapong_voraphab@dnp.mail.go.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
143
นายPrawaltong Tongyai Na Ayudhaya
Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.
pwt2513@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
144
สมบูรณ์ บุญยืน
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
somboon_46@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
145
น.ส.ญาณินี ขำคีรี
59/118-120 ซ.เอกชัย 89/4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
aoryaninee@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
146
ณรงค์ มีนวล
SCG
naronme@scg.com
นำเสนอผลงาน
147
น้ำฝน
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
namfon@hu.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
148
น.ส.โชคดี คันธวัน
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
dee_e34@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
149
น.ส.ปรารถนา มีสินเจริญ
กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
prattana71@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
150
ชลธร ชำนาญคิด
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
npat.chon@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
151
น.ส.ณัฐฑริกา เจริญวงศ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
bowa._.nao@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
152
นายมีเดช พงศ์จันทรเสถียร
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
mom_5157@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
153
อนุชยา ชำนาญคิด
สำนักบริหารพื้นทีอนุรักษืที่ ๑ (ปราจีนบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
anuchaya@hotmail.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
154
วรวิทย์ อินศวร
บจก.สหโคเจน กรีน 88 หมู่ 5 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
woravit.in@sahacogen.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
155
ปริญญารัตน์ จินโต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมุ่ 9 ถ. นครสวรรค์วิถ๊ ต.นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์
parinyarat.jt@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
156
น.ส.จินตนา บุพบรรพต
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
j.bupabanpot@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
157
กิตติมา ด้วงแค
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
kittimad55@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
158
นายศักดิ์ดา แสนมี่
IMPECT, 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
sakdasaenmi@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
159
นายNarong Pengsao
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ 71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130,
npengsea@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
160
จำนรรจ์ เพียรอนุรักษ์
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จ้งหวัดลำปาง 56000
chumnunpian@gmail.com
นำเสนอผลงาน
161
วิมลรัตน์ ธัมมิสโร
wimonrat.t2014@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
162
นายสุวรรณ นันทศรุต
snanthasarut@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
163
เนราธร เมืองมูล
สถานีวนวัฒนวิจัยงาว 292 หมู่3 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
ngao.silvic@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
164
กุลนิฐพิศฎ์ อุดมธนเดชน์
สถานีวนวัฒนวิจัยงาว 292 หมู่3 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
nueng1ku@gmail.com
นำเสนอผลงาน
165
มัณฑณี ศรีจันทร์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
momoko_mint2@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
166
ทิพากร ภูสาคร
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tipakhon.ph@gmail.com
นำเสนอผลงาน
167
น.ส.กรณิการ์ วงษ์มิตรแท้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
kornnika.w@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
168
น.ส.พรพิมล นวลดั้ว
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
otec_sec@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
169
น.ส.ดารารัตน์ สงลา
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
drunk_nut@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
170
นายมนัส
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ืnusfor@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
171
ศิริพล กำแพงทอง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
kamphaengthong@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
172
ปานรดา แจ้งสันเทียะ
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
krongjai70@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
173
น.ส.รัตนาภรณ์ ยังกีรติวร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
lanyangus58@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
174
น.ส.ศิริพร จันทร์สว่าง
ส่วนนโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
benz66ku60@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
175
นางสมหญิง ดวงสถาพร
ส่วนนโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ton64.sd@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
176
นายบุญส่ง สมเพาะ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพ
bounsompoh@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
177
นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
weerayuth_w26@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
178
รณสิทธิ์ มณีไสย์
ส่วนอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ronytectona@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
179
นายพงศ์พณิช เกื้อทอง
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
pongpanit2536@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
180
พิชญาภัค จักรวรรดิ์
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
kook002@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
181
นายพิจักษณ์ ฉัตรทอง
สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
asus.pijak@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
182
จิรพรรณ​ โสภี
jiraphan. sopee@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
183
สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
pad44@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
184
นภาลัย เสมอใจ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
nsamerjai@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
185
นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์
ส่วนนโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
s_tatayanont@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
186
น.ส.พรนิภา ชินรัมย์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12(นครสวรรค์)
somjeedzep@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
187
ชิงชัย วิริยะบัญชา
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
chingchai.v@gmail.com
นำเสนอผลงาน
188
ขวัญชัย เจริญกรุง
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
khwanchai@msn.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
189
น.ส.ขวัญชนก ทองจาด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
kwanchanok_to@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
190
นายสมสิทธิ์ วงศรี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
s.wongsri75@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
191
เปี่ยมพร ศรีประทัย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ninew_piams@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
192
นางพรทิพย์ โกโตะ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
thipgoto1997@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
193
น.ส.supeeya wilat
กรมป่าไม้61 ลาดยาว จตุจักร กทม 10900
wilartsupeya@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
194
น.ส.เพ็ญภัสสร เสมอใจ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักที 12 (นครสวรรค์) 19/47 ถ. โกสีย์ใต้ อ. เมือง จ.นครสวรรค์
penbhussorn@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
195
อรกานต์ เกษรบัว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
yuy_yuy04@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
196
นายณฐพงศ์ พวงประเสริฐ
Nathapong87@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
197
นายก้อง อามระดิษฐ์
อุทยานแห่งชาติลานสาง
lansangtak14@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
198
สิริกร คุ้มแว่น
Michigan Technological University, Houghton, MI, 49931, USA
skhumwan@mtu.edu
นำเสนอผลงาน
199
นายสันติ สุขสอาด
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ
fforsss@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
200
จักร์ธนิษฐ์ สุทธิเขมทิน
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
sutthi_17@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
201
นายพนัส ศรีนวลแก้ว
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
konkoy_tum@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
202
นางนางสิริณีย์ บุญฟู
สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง 210 หมู่ 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
nang1745@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
203
น.ส.ไพรินทร์ พละศักดิ์
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ployb13@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
204
นายปวัฒน์ชัย พรหมเมศร
-
beenwrw125@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
205
นางปริชาติ เจริญกรุง
กรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
chartmemorial@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
206
นายนรินธร สวัสดิ์รักษ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
narinthon6571@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
207
นายประไพ ไชยรัตน์
สบอ.16 เชียงใหม่
praphai_54@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
208
น.ส.เทพอัปสร ขันขะ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 531 ม.8 ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ.ตราด
unarut2013@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
209
นายตรีภพ ทิพยศักดิ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
treephop_42@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
210
รศ.ดร.นพรัตน์ บำรุงรักษ์
สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
b_npr@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
211
นายธนากร จันทสุบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
tanakorn@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
212
น้ำตาล คุ้มตะโก
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
tankum61@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
213
นายลือชัย แม้นโชติ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
luechal3862@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
214
นายศุภกิจ เอ็นมี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
supakit64@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
215
พจนีย์ ยิ่งคุ้ม
กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
phojlovedan@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
216
น.ส.รัชนู เกิดเชิดชู
noonu67@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
217
ผศ.ดร.พิชิต สมูรณ์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
phichit.s@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
218
ชัยยงค์ บัวบาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
chaiyong_forest@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
219
นายอนุชา ครูทำนา
รร . พระปริยัติธรรมวัดโกเมศรัตนารามแผนกสามมัญศึกษา
tom_good191@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
220
น.ส.เสาวลักษณ์
-
rin_164@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
221
น.ส.อติกานต์ บูรณะจันทร์
-
atikarn@outlook.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
222
น.ส.รัชนีภรณ์ โพธิ์กะต้น
11 หมู่ 2 ต.บ้านทุ่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
natstudio4147@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
223
นายสมศักดิ์ ฐิติชยาภรณ์
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
somsak.f52@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
224
ประสิทธิ์ เพียรอนุรักษ์
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
prasitpian@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
225
รศ.กัมปนาท ภักดีกุล
999 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
deanen@mahidol.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
226
น.ส.อภัชรา เมืองคำ
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา
apachara08@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
227
น.ส.กติกา พรรณบัวตูม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
katika.pun@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
228
นายสุทัศน์ ตาปัญโญ
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ. พะเยา
phumitat2556@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
229
นายธนากร วิชัยกุล
ออป.
smilefio@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
230
เบญจมาศ ก้านพลู
สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
benjamas_khan@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
231
วิโรจน์ ครองกิจศิริ
สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
v.kitsiri@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
232
นายวัลลภ ทาทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
vanlop.thathong@gmail.com
นำเสนอผลงาน
233
นายนราวิชญ์ ช่างต่อ
di,xjkw,h
ืnaravich32@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
234
สุวรรณา อ่ำเผือก
Royal Forest Department
suwanna502@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
235
ประพาย แก่นนาค
สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร (กรมป่าไม้) ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
paikp@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
236
กิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์
สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
jeed.vipz@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
237
น.ส.พิชชาภัทร์ กุลมา
กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบานและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pitchapat.ku@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
238
รัชชานนท์ ชะบา
เข้าร่วมอย่างเดียว
239
พยัตติพล ณรงคะชวนะ
Department of Forest Engineering, Faculty of Forestry, KU
fforppn@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
240
ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
คณะวนศาสตร์
Piyawat.d@ku.ac.th
นำเสนอผลงาน
241
สุรภพ สุทธิวิเศษ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
surapop@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
242
พิชิต ลำใย
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ
fforpcl@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
243
น.ส.ขวัญชนก อ่อนน้อย
khuanchanok.2112@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
244
น.ส.ปรียนันท์ เพ็ชรวิเศษ
preeyanan.nw28@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
245
นายวิทยา บัวพล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 298 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
phetra298@hotmail.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
246
น.ส.ณิชกานต์ สุวรรณบริรักษ์
-
nitchakarn_suwanbo@cmu.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
247
น.ส.ธันยพร คำสิทธิ
222 หมู่ที่ 5 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
Thanyaporn@Kum.egco.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
248
นายบุญฤทธิ์ นิ่มนวล
สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
sillatecho35@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
249
นายวัชระ ปรีทุ่ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
krichzaii.kz@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
250
นายนิกาญจน์ บุญมน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ิbunmon26@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
251
ฐานัสม์ นภวิริยะศรี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
t.nopwiriyasri@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
252
นางโสภี บริสุทธิ์
-สถานีวนวัฒนวิจัยกันตัง จังหวัดตรัง อ.กันตัง จ.ตรัง -ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
airsopee@gmailcom
เข้าร่วมอย่างเดียว
253
น.ส.วาสิฐี แก้วจุลลา
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
wasithi@tei.or.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
254
น.ส.ช่อลดา พันธัง
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
cholada@tei.or.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
255
วารีรัตน์ กลับใจได้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
wareerat.kl@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
256
นายเพ็ชร สุธิภรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
petch.s@mail.rmutk.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
257
พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ10120
phichamon.n@mail.rmutk.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
258
น.ส.จรรย์อมล หรี่จา
กรมป่าไม้
may_jan_amon@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
259
สุดารัตน์ เกาลวณิชย์
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
bapelaa@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
260
นายประเสริฐ วาณิชย์เจริญ
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้
prasert_wanit@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
261
ปวินทร์ ทองดำ
c_cornae@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
262
น.ส.แก้วกัลยา ลุผักชี
กรมป่าไม้ 61 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
kkly.lupp@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
263
วิมลสิริ อินทรประสิทธิ์
กรมป่าไม้ 61 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
่mheebhee@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
264
วิมลสิริ อินทรประสิทธิ์
กรมป่าไม้ 61 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
่jeangalang@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
265
นายธนภพ แว่นแก้ว
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
p_wankaew@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
266
น.ส.สิริวรรณ คูสุวรรณ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
nabutakung76@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
267
นายกำพล ชูปรีดา
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
minizoo@windowslive.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
268
น.ส.ลัดดาวัลย์ ชื่นอารมณ์
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
yuyladda2524@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
269
น.ส.สิะพพร พัดวิลัย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
patwilai1984@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
270
อาริษา เสมอสา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
arisa_cha@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
271
น.ส.รัชณีย์ ช่วยเกื้อ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ta_123cola@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
272
สุรีย์รัตน์ วอทอง
สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
shinaewkee@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
273
น.ส.ธัญญารัตน์ พื้นพรม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
thanyarat.php456@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
274
นายนิรวิทธ์ สุขคง
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
DEW_NEW_KAKA@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
275
นายอนุชิต แตงอ่อน
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
dnp.sp@hotmail.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
276
เกศิณี เฟื่องสำรวจ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
gate.mylove2534@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
277
อุไรวรรณ ชาติสุวรรณ์
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.2(ศรีราชา)
mawnum_ta73@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
278
นางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
rdijpb@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
279
นายสมชาย พลเยี่ยม
สำนั อนุรัก์ กอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ
tuksina5555@hotmail.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
280
ทนงศักดิ์ แป้นอ้อย
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
Khaokhitchakut_np@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
281
น.ส.นันทิดา สุธรรมวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
sunantida@tsu.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
282
นายชัชวาล ศิริสมบัติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
firednp3bp@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
283
นายไพรัตน์ ธารไชย
สมาคมอุทยานแห่งชาติ ห้อง 602 ชั้น 6 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Pthan2017@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
284
นายปพน ธัญธนาพงษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
sirirochmarwin@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
285
นายทวี หนูทอง
สมาคมอุทยานแห่งชาติ ห้อง 602 ชั้น 6 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
thailandnpa@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
286
นายสมพร ไชยจรัส
s.chaicharus@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
287
นายสุขสวัสดิ์ สูงนารถ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถนนค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
pong.suksawat@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
288
นางอุไรวรรณ ทิณวรรณ์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
kochang.dnp@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
289
ภุชนาฏ แสงอ่อน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
sangon66@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
290
นายธนดิตถ์ ตันเดี่ยว
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
goo133@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
291
เรวัตร โพธิ์พันธ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ) 54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ray51watt@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
292
น.ส.จุฬาลักษณ์ แสงสว่าง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถนนค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
forest.ku61@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
293
น.ส.นางสาวศศิมา อารี
กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
youh_r@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
294
น.ส.สิริภรณ์ ครวญหา
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
beerwn69@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
295
นายนายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
wcd3bp@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
296
นายกาญจน์ คชภูมิ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
researchparo3@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
297
น.ส.ชญานิษฐ์ บุญเรือง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว หมู่ 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ. ตราด
klongkaeo_34@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
298
นายนายพันธู์พงษ์ คงเดชอดิศักดิ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
wichakan_01@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
299
นางยุวดี เปล่งปลั่ง
กรมป่าไม้
Yuyiyuyi2223@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
300
น.ส.ภูริสรา เที่ยงสิริ
poorissara_t@mibholding.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
301
น.ส.ดารัตน์ แดงฤทธิ์
ดับเบิลเอ
darat_d@mibholding.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
302
แสงระวี สุขีธรรม
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
panda_fon@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
303
นายธีระพันธ์ กุระจินดา
จ.ปราจีนบุรี
Teerapan_k@mibholding.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
304
นางสุภาพร ขัติยะวงษ์
บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ์ จ.ปราจีนบุรี
suphaphorn_p@mibholding.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
305
น.ส.อารีรัตน์ การีกลิ่น
บริษัท ดี.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 122 ม.2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
areerat_k@mibholding.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
306
น.ส.สุกัญญา บัวบานพร้อม
บ.ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์( DARC) 122 หมู 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
sukanya_bou@mibholding.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
307
นางดรุณี บุญถึง
darunee8526@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
308
น.ส.กรรณิการ์ งามสม
บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ส เซ็นเตอร์ จำกัด 122 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีหมาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
kannika_ng@mibholding.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
309
ภิภพ กมลเกตุโสภณ
Farm FoRest®
georgeinter@live.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
310
ศรุต ธรรมจำรัส
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
siamptc@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
311
นายสาโรช ศรีใส
IUCN
sarojsrisai@gmail.com
นำเสนอผลงาน
312
น.ส.สมฤดี ตะเคียนเกลี้ยง
สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
som2213@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
313
นายโรจนัย ผาสุขธนกาญจน์
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
chamao_@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
314
นางเรณุกา กลับสุข
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
fforrkk@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
315
นางเบญจวรรณ คงรวย
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
chippy_2002ry@yahoo.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
316
น.ส.สุภาวดี ดัดใจงาม
ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
bestsupa.73@gmail.com
นำเสนอผลงาน
317
นายการุณพงษ์ สะวานนท์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
kharunpongs@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
318
นายนรรคพล พละพงศ์
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
anakiomi@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
319
นายธรรมรัตน์ โนภาส
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ
tmp_np@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
320
นางอุดมลักษณ์ จันทร์ธิบดี
บ.ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
udomluk_j@suankitti.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
321
นางปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
สมาคมอุทยานแห่งชาติ ห้อง 602 ชั้น 6 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Piyathip.gizbkk@outlook.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
322
พนอ จันทร์ศรีทอง
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
panor.mg72@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
323
พงษ์สิทธิ์ ศรีคุณเมือง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
pongsit.s@ku.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
324
อภิสรา แก้วทับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
anne.hyin@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
325
น.ส.ชาลิตา ตาดชื่น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
chata_aom@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
326
นายทนงศักดิ์ อิ้วบาง
กรมอุทยานแฟ่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Thanongsak.bate@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
327
สุภัทราวดี ดีภา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
sunako.cherry@gmail.com
นำเสนอผลงาน
328
ชุติกานต์ หุตะแสงชัย
กรมป่าไม้
Tak_toktak@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
329
ธิติพงศ์ วงศ์วิฑูรวัฒนะ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
bombbananaboom@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
330
น.ส.เบญจวรรณ มงคลธนารักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
domon_mktc@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
331
จงรักษ์ สถาพรนุวงศ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
jongrak76@gmail
เข้าร่วมอย่างเดียว
332
วีระเชษฐ์ ปุพพโก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
paro1239@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
333
ตฤณภพณัฐกร บรรพชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ttttttttt_2525@outlook.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
334
ธัญญรัตน์ จิตรโคตร
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
j.thunyarat@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
335
นางสิรีธร อรรฆยานนท์
Sireetorn.m@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
336
น.ส.วรางคณา ลาภกิจ
ป.ย.ป. ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
dnuop_7@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
337
น.ส.จุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลและสิ่งแวดล้อม
chulawan_rfd@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
338
น.ส.ภัสสร งามแพง
ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ngampang.p@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
339
น.ส.ศศิธร สุขปรุง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
sasith_36@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
340
น.ส.วาสนา ศรีวรสาร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
nok_63@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
341
น.ส.พิจิตรา จันทร์พ่วง
61 พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
mpj_blue@hotmail.com
นำเสนอผลงาน
342
นายทรงพล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
songarthorn@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
343
นายกรรณเกษม มีสุข
อุทยาแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 59 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
lanta_np@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
344
ทมนัย ลำทา
ม.เกษตรศาสตร์
thomanai.l@ku.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
345
น.ส.ชัชชญา บัวเนียม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
kunying_b@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
346
นายประทีป ลิสกุลรักษ์
กรมป่าไม้
prateep.261@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
347
น.ส.ธีระพร สุประดิษฐอาภรณ์
กลุ่ม ป.ย.ป. ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
thiraporn_s@hotmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
348
น.ส.พาจิรัฐต์ เอี่ยวสิริกุล
กรมทรัพยากรน้ำ
ืnid8949@yahoo.co.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
349
ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ffortrn@ku.ac.th
เข้าร่วมอย่างเดียว
350
นายธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
terapong58@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
351
สุธิดา มณีอเนกคุณ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
sutida.man@gmail.com
นำเสนอผลงาน
352
นายธงไชย พาติกะบุตร
กอ.รมน.จังหวัด น.ค. ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ศูนย์ราชการฯ
eagle2131@gmail.com
เข้าร่วมอย่างเดียว
www.conference.forest.ku.ac.th