ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุเทพ จันทร์เขียว
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ :
28 ซ.ประชานิเวศน์ 3 (1/6) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ. นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การจัดการลุ่มน้ำ, การจัดการป่าไม้ , คอมพิวเตอร์โปรแกรม
Email :
sutep28@yahoo.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th