ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วลัยพร สถิตวิบูรณ์
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
44/292 ม.อัมรินทร์1 ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
satitviboon@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th