ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นรเศรษฐ์ เขียวศรี
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
การทำงาน :
นักวิจัยสัตว์ป่า ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปัจุจบัน นักวิชาการป่าไม้ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
169 หมู่ 7 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 3
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
mahingsa31@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th