ชื่อ - สกุลสมาชิก :
รศ. รองลาภ สุขมาสรวง
หน่วยงาน :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 2546 - ปัจจุบัน ข้าราชการกรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2524 - 2546
ที่อยู่ :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นิเวศวิทยาสัตว์ป่า การศึกษาและจัดการสัตว์ป่า
Email :
mronglarp@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th