ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สิรินทร์ ติยานนท์
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
การทำงาน :
กองบำรุง กรมป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2546 ถึงปัจจุบัน
ที่อยู่ :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การปลูกฟื้นฟูสภาพป่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า โดยชุมชนมีส่วนร่วม
Email :
tsirin3945@yahoo.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th