ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กฤษณา ชายกวด
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.
การทำงาน :
ศึกษาวิจัยแมลงศัตรูพืชป่าไม้
ที่อยู่ :
กรมป่าไม้ 61 ถ. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
แมลงศัตรูพืชป่าไม้
Email :
kchaikuad@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th