ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กฤษณา ชายกวด
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.
การทำงาน :
ศึกษาวิจัยแมลงศัตรูพืชป่าไม้
ที่อยู่ :
กรมป่าไม้ 61 ถ. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
แมลงศัตรูพืชป่าไม้
Email :
kchaikuad@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ชนิดปลวกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร(Termite Species in Phuphan Royal Development Centre Sakon Nakhon Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th