ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นพรัตน์ คัคคุริวาระ
หน่วยงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การทำไม้, การวางแผนการทำไม้, เครื่องจักรกลในทางป่าไม้, การวิจัยดำเนินการประยุกต์ในทางวิศวกรรมป่าไม้, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การป่าไม้แม่นยำ Logging Operation, Forest Mechanization, Operations research in forestry, Supply chain management, Precision Forestry
Email :
ffornrm@ku.ac.th
เรื่องที่จะนำเสนอ : รางส่งไม้ท่อน: ทางเลือกสำหรับการลำเลียงไม้บนพื้นที่สูงชัน(Log chutes: an alternative for wood transporting on Thai steep terrain) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th