ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุทัศน์ เล้าสกุล
หน่วยงาน :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง 150/2 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
การทำงาน :
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
1/2 ถ.แสงชูโต 8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า
Email :
suthat_47@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th