ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุภัทตรา นุชนารถ
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
การทำงาน :
วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับดิน
ที่อยู่ :
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
วิเคราะห์และวิจัยดินทางเคมี
Email :
NOKRID@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th