ชื่อ - สกุลสมาชิก :
รัชนี โพธิแท่น
หน่วยงาน :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
227/139 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
rachanee53@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th