ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นภาลัย เสมอใจ
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
การทำงาน :
งานพัฒนาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้ กลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้
Email :
nsamerjai@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพต่อการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน(The comparative study on productivity of wood substituted bio-composites from bio-material to the attack of subterranean termites ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th