ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สมพร คำชมภู
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
1. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2. ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 3. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 4. ส่วนแมลงฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ที่อยู่ :
403/1 the river park modern place condo B หมู่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Plant Taxonomy
Email :
forest.636383@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การศึกษารูปแบบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกไม้ร่วมยางพารา(The Study on Rubber-Based Agroforestry plantations Models and Economic Returns ) สถานะเอกสาร : ยืนยันการส่ง
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th