ชื่อ - สกุลสมาชิก :
มานะ ศรีวิชัย
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร กรมป่าไม้
การทำงาน :
หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ :
34 ม.4 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
mana_manutd@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th