ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ดุริยะ สถาพร
หน่วยงาน :
กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ :
59/193 หมู่ 3 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
pomm_dry@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th