ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
การทำงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การยศาสตร์ป่าไม้ เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ การสำรวจรังวัดป่าไม้
Email :
chakrit.n@ku.ac.th
เรื่องที่จะนำเสนอ : การพัฒนาโปรแกรมคู่มือเรียนรู้พรรณไม้ในสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Application Development of Tree Learning Manual in Arboretum of HM the King Rama IX Honor Celebration at Wang Nam Khiao Forestry Student Training Station on Android OS Phone) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th