ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง
หน่วยงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
การทำงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การยศาสตร์ป่าไม้ เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้ การสำรวจรังวัดป่าไม้
Email :
chakrit.n@ku.ac.th
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th