ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ
หน่วยงาน :
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ปี 2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ :
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
1. นโยบาย แผน และองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2. การวางแผนและประเมินโครงการ
Email :
kcr276@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th