ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ณัฐนนท์ ไชยศักดิ์
หน่วยงาน :
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้, สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
56/34 หมู่ 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
พัฒนา Mobile and Web Application
Email :
SchwarzKiserz@outlook.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(Development of Management Information System for The Area of Operation Action Plan for Illegal Forest Land Encroachment Protection and Control, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th