ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นฤมล แก้วจำปา
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
อาจารย์
ที่อยู่ :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
Email :
ffornmk@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th