ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย สามารถ ทองมาเอง
หน่วยงาน :
116 หมู่ 5 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
การทำงาน :
บ. สยามฟอเรสทรี จำกัด SCG
ที่อยู่ :
116 หมู่ 5 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
วิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เพื่อการปลูกสร้างสวนไม้เศรษฐกิจ
Email :
Samartrv19@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th