ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สิทธิโชค กล่อมวิญญา
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
boyurin@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การประมาณผลผลิตสุทธิของระบบนิเวศในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด(Estimation of Net Ecosystem Production in Secondary Mangrove Forest, Trat Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th