ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ต่อลาภ คำโย
หน่วยงาน :
17 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่
การทำงาน :
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ :
17 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
torlarp66@yahoo.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th