ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ต่อลาภ คำโย
หน่วยงาน :
17 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่
การทำงาน :
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ :
17 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
torlarp66@yahoo.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : พฤติกรรมของเยาวชนในการใช้ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ บริเวณหอดูนก ภายในสวนสาธารณะ และสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ(Youth Behavior in the Use of Natural Sign at the Bird Watching Tower Area in Sri Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden Samut Prakarn Province) สถานะเอกสาร : เอกสารไม่อนุมัติ
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th