ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ลิขิต ไหวพรม
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ. แม่ฮ่องสอน
การทำงาน :
อุทยานแห่งชาติสาละวิน, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ. แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ :
อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตู้ปณ.8 ปท. แม่สะเรียง ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
likhit73@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ความหลากชนิด ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน(Species Diversity of Amphibian in Salawin National Park, Mae Hong Son Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th