ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย เฉลิมชัย ทวีทรัพย์
หน่วยงาน :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ :
1102 ซอยอ่อนนุช 17 เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
เทคโนโลยีชีวภาพ
Email :
benzchalermchai79@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th