ชื่อ - สกุลสมาชิก :
รติรัตน์ ชั่งจันทร์
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
20/2 ม.1
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
mookmookstitch@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : กล้าไม้ในพื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ และฟื้นฟูด้วยไม้ต่างถิ่น บนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ (Seedling in Natural Restoration and Exotic Tree Species Restoration in Highland at Angkhang Royal Agricultural Station, Chiang Mai Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th