ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วินันท์ดา หิมะมาน
หน่วยงาน :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ราแมลง แอคติโนมัยสีท
Email :
winandah@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ความหลากหลายของราทำลายแมลงในป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Biodiversity of Invertebrate-Pathogenic Fungi in Protected Area in Northeastern of Thailand ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th