ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง กฤษณา พงษ์พานิช
หน่วยงาน :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
โรคพืชป่าไม้ โรคของยูคาลิปตัส โรคของไม้อะเคเซีย โรคของกล้าไม้
Email :
kpongpanich@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th