ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กิตติมา ด้วงแค
หน่วยงาน :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
เห็ดรา เห็ดไมคอร์ไรซ่า เอนโดไมคอร์ไรซ่า
Email :
kittimad55@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี(Spacies Diversity of Macrofungi in Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chanthaburi Province) สถานะเอกสาร : เอกสารไม่อนุมัติ
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th