ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นายชัยยงค์ บัวบาน
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
การทำงาน :
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
nprckorat@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th