ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์
หน่วยงาน :
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การทำงาน :
กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว คณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ พฤศจิกายน 2558 - มิถุนายน 2559 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล
ที่อยู่ :
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Wildlife conservation, conservation biology, conservation education and interpretation,
Email :
teampjr@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่าและปฏิบัติการ 4 ม. บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่(Opinions of Tourists toward Wildlife and 4 Prohibitions Alliance Campaign in Khao Yai National Park ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th