ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์
หน่วยงาน :
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การทำงาน :
กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว คณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ พฤศจิกายน 2558 - มิถุนายน 2559 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล
ที่อยู่ :
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Wildlife conservation, conservation biology, conservation education and interpretation,
Email :
teampjr@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th