ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ศุภัชฎา หาญชนะ
หน่วยงาน :
50 ภาควิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร 10900
การทำงาน :
นิสิตช่วยงานโครงการต่าง ๆ
ที่อยู่ :
84/82 หมู่ที่ 2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
เครื่องจักรกลป่าไม้ด้านการทำไม้
Email :
supatchada.h@ku.th
เรื่องที่จะนำเสนอ : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายไม้ท่อนเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสม ในงานวิศวกรรมป่าไม้(A study on Influenced Factors of Timber Extraction in order to Apply for Designing Appropriate Tool in Forest Engineering ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th