ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย rapheephat srikraiphak
หน่วยงาน :
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
การทำงาน :
ปี พ.ศ.2546 ผู้ประสานงานโครงการสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปี พ.ศ.2547-2556 ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาชุมชน จ.ศรีสะเกษ โดย องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ปี พ.ศ. 2557 -ปัจจุบัน ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่อยู่ :
177 หมู่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการขยะ การส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
Email :
tgmproject2010@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th