ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ภรทิพย์ สุนทรสวัสดิ์
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
การทำงาน :
- ผู้ช่วยนักวิจัยและประสานโครงการ คณะวนศาสตร์ - อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - นักวิชาการป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่
ที่อยู่ :
74/2 ม.4 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ
Email :
kad_48@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th