ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย แหลมไทย อาษานอก
หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
lamthainii@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : องค์ประกอบและความหลากชนิดของพันธุ์พืชในพื้นที่ปลูกพืชแบบเกษตรป่าไม้แทนการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก(Species composition and diversity of plant in the area planting by agroforestry instead of maize cropping at Umphang Wildlife Sanctuary, Tak Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th