ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ธิดารัตน์ คำล้อม
หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
การทำงาน :
ปี 2557- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :
143/89 หมู่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การจัดการสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทางภูมิสารสนเทศ
Email :
tidarat.k@pkru.ac.th
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th