ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย วิทยา เอกวิรุฬห์พร
หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยมหิดล
การทำงาน :
มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ :
98 ซอยประเสริฐมนูกิจ 24 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Email :
wittaya_i@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th