ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุชาย ด้วงชนะ
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
92/111 ม.4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
chaikungza999@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ผลของระยะปลูกต่อสมบัติดินบางประการของสวนป่ากระถินณรงค์ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา (Effects of spacings on some soil properties of Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. Plantation at Sakaerat Silvicultural Research Station, Nakhon Ratchasima Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th