ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ศรินยา รักกสิวิทย์
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
24 ม.2 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
art_human@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภายนอกกับลักษณะการกินอาหารของนกที่อยู่ภายใต้เรือนยอดในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ำบริเวณห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่(Relationships Between Morphology and the Feeding Guilds of Understory Birds in a Permanent Plot of the Lower Montane Forest at Huai Kog Ma, Chiang Mai Province. ) สถานะเอกสาร : เอกสารไม่อนุมัติ
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th