ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย กฤษดา พงษ์การัณยภาส
หน่วยงาน :
สาขาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
การทำงาน :
9 พฤษภาคม 2543 อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ :
189 หมู่ 5 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเก็บและใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น
Email :
basmem@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th