ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5(นครศรีธรรมราช) ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การทำงาน :
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) 2555-ปัจจุบัน หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ำคีรีวง 2540-2555
ที่อยู่ :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5(นครศรีธรรมราช) ถนนพระเงิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยป่าไม้ และงานวิจัยต้นน้ำ
Email :
pongtorn_b@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th