ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย มหศักดิ์สกล สมโสภาพ
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้
ที่อยู่ :
อาคารพักบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
name_66_60@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th