ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ฐานวดี ศักดาศรี
หน่วยงาน :
กำลังศึกษาปริญญาโท คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
2172/85-86 ซ.พหลโยธิน 36 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
RainbowD_Dstorm@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th