ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ฐานวดี ศักดาศรี
หน่วยงาน :
กำลังศึกษาปริญญาโท คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
2172/85-86 ซ.พหลโยธิน 36 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
RainbowD_Dstorm@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การวิเคราะห์ต้นทุนการฟื้นฟูป่าโดยชุมชนเป็นฐานในพื้นที่ขุนน้ำปงไคร้ จังหวัดเชียงใหม่(Cost Analysis of Community-Based Forest Rehabilitation in Pong Krai Subwatershed Area, Chiang Mai Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th