ชื่อ - สกุลสมาชิก :
จารุชาติ ปราชญ์นคร
หน่วยงาน :
สถานีวิจัยต้นน้ำตาปี ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ นักวิชาการป่าไม้ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธั์พืช ปัจจุบันทำหน้าที่หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ :
สถานีวิจัยต้นน้ำตาปี ตู้ปณ.3 ปณจ.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
งานวิจัยด้านต้นน้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
Email :
jaruchatp@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ผลกระทบของการปลูกยางพาราบนพื้นที่ต้นน้ำและวิถีชีวิตชุมชน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช(Impacts of Rubber Plantation on Headwater Area and Community’s Way of Life, Phipun District, Nakhon Si Thammarat ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th