ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ดารารัตน์ โพธิ์รักษา
หน่วยงาน :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
การทำงาน :
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
ที่อยู่ :
102 หมู่ 4 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการ
Email :
dararat@trf.or.th
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th