ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
หน่วยงาน :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ด้านวนวัฒนวิทยา
Email :
p.ampai44@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การตรวจติดตามความหลากชนิดพันธุ์ การสะสมคาร์บอน และความชื้นในดินใน ป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่า บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่(Monitoring Plant Species Diversity, Carbon Storages and Soil Moisture in Dry Dipterocarp Forest With and Without Fires at Intakin Silvicultural Research Station, Chiang Mai Province) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th