ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นางสาวสุวรรณี มะลิวงศ์
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
54/4 ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
maliwowo@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th