ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นางสาวสุวรรณี มะลิวงศ์
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
54/4 ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
maliwowo@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนริมคลองหลวงสหกรณ์ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร(Utilization and Management of Mangrove Forest along the Khlong Luang Sahakorn Kokkam Sub-district, Mueang District, Samut Sakhon Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th