ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. บุญมา ดีแสง
หน่วยงาน :
ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
การทำงาน :
นักวิจัย กรมป่าไม้/กรมอุทยานฯ
ที่อยู่ :
ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ปฐพีวิทยา
Email :
bmuay@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th